Win API (APplication Interface) jsou funkce, které nabízí windows. Minule to byly
třeba GetClientRect(), DrawText(), BeginPaint(), CreateWindow().. Zkrátka skoro všechno.
Ukážu vám pár užitečných.

Pozice myši
  SetCursorPos(int x, int y);
  GetCursorPos(POINT *p);

  Tyhle dvě funkce slouží na zjištění pozice myši. Co je zábava, že můžete pozici myši
  i nastavit ;-) (pak vznikají programy že když hýbnete myší, jde na opačnou stranu ...)
  POINT je struktura s long položkami x a y

Skrytí myši
  void ShovCursor(BOOL b_show);

  Tahle funkce buď skryje myš (parametr bude FALSE) nebo ji znovu objeví (TRUE)
  Funguje jen nad oknem, které ji zavolá.

Timer - časovač
  UINT SetTimer(HWND hWnd, UINT nIDEvent, UINT uElapse, TIMERPROC lpTimerFunc); 
  BOOL KillTimer(HWND hWnd, UINT uIDEvent);

  Timery jsou moc dobrá věc. To zavoláte funkci SetTimer(), kde hWnd je handle vašeho
  okna, nIDEvent je id timeru (nula, další čísla pokud timerů vytváříte víc) uElapse
  je čas periody v milisekundách a to poslední bude NULL. Potom bude každý stanovený
  interval chodit vašemu oknu zpráva s označením WM_TIMER, kdy v parametru wParam bude
  ID timeru (to co jste dali do nIDEvent) Timeru se zbavíte funkcí KillTimer,
  které zadáte handle okna a který timer se má zrušit. (pokud neexistuje, vrátí FALSE)

Kreslení do okna
  Ke kreslení se poiužívá tzv. HDC (Handle of Device Context). Většinou se kreslí
  v nějaké smyčce (timeru). HDC získáte pomocí funkce :

  HDC GetDC(HWND hWnd);

  To vrátí kontext zařízení vašeho okna a vy si můžet užít kreslení. V Borlandu existuje
  úžasně pomalá entita Canvas, kterou nemá cenu rozebírat. Dáme malý example :


#include <windows.h>
#include "resource.h"

LRESULT CALLBACK Moje_Smycka_Zprav(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) ;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdline, int nCmdShow)
{
  char *szAppName = "Ahoj !";
  HWND hwnd;
  MSG msg;
  WNDCLASSEX wndclass;

  wndclass.cbSize    = sizeof(wndclass);
  wndclass.style     = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wndclass.lpfnWndProc  = Moje_Smycka_Zprav;
  wndclass.cbClsExtra  = 0;
  wndclass.cbWndExtra  = 0;
  wndclass.hInstance   = hInstance;
  wndclass.hIcon     = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_APPLICATION));
  wndclass.hCursor    = LoadCursor(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDC_ARROW));
  wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH);
  wndclass.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1);
  wndclass.lpszClassName = szAppName;
  wndclass.hIconSm    = LoadIcon(NULL, MAKEINTRESOURCE(IDI_APPLICATION));
  RegisterClassEx(&wndclass);

  hwnd = CreateWindow(szAppName, "Ahoj",
    WS_OVERLAPPEDWINDOW,
    CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, // pozice
    320, 200, // rozmery
    NULL, NULL, hInstance, NULL);

  ShowWindow(hwnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hwnd);
  // zobrazi okno

  SetTimer(hwnd, 0, 30, 0);
  // vytvori timer s periodou 30 mSec

  while(GetMessage (&msg, NULL, 0, 0)) {
    TranslateMessage (&msg);
    DispatchMessage (&msg);
  }
  // smyčka zpráv

  return msg.wParam;
}

LRESULT CALLBACK Moje_Smycka_Zprav(HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
  HBRUSH sh_brush, black_brush, prev_brush;
  HPEN red_pen, prev_pen;
  HDC hdc;
  int x;
  
  switch(iMsg) {
  case WM_TIMER:
    hdc = GetDC(hwnd);
    // zacne kreslit

    red_pen = CreatePen(PS_SOLID, 2, 0x0000ff);
    // vytvori cervene pero, 2 body tluste

    sh_brush = CreateSolidBrush(0xf0f0f0);
    // vytvori sedy stetec

    black_brush = CreateSolidBrush(0x000000);
    // vytvori cerny stetec

    prev_pen = SelectObject(hdc, red_pen);
    // nastavi pero (musi si zapamatovat posledni objekt)

    MoveToEx(hdc, 50, 30, false);
    LineTo(hdc, 10, 20);
    LineTo(hdc, 40, 60);
    LineTo(hdc, 80, 20);
    // nakresli caru

    prev_brush = SelectObject(hdc, sh_brush);
    // nastavi stetec

    Rectangle(hdc, 100, 100, 120, 130);
    // kresli obdelnik

    SelectObject(hdc, black_brush);
    // nastavi jiny stetec (funkce ted vrati prev_brush)

    RoundRect(hdc, 200, 20, 230, 50, 30, 30); 
    // nakresli kruznici (tohle je obdelnik
    // se zaoblenymi rohy, nastaveny na uplne zaobleni)
 
    SelectObject(hdc, prev_pen);
    SelectObject(hdc, prev_brush);
    // musi dat zpatky objekt co tam byl naposled !

    MoveToEx(hdc, 230, 130, false);
    for(x = 230; x < 280; x += 5)
      LineTo(hdc, x, 130 - (int)((float)((x - 230) * (x - 230)) / 20));
    // nakresli graf funkce x^2

    DeleteObject(red_pen);
    DeleteObject(sh_brush);
    // musi smazat vsecky objekty

    ReleaseDC(hwnd, hdc);
    // musi zrusit kontext zarizeni, inac to spadne.

    return 0;

  case WM_KEYDOWN:
    if(wParam == 27)
       PostMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0); // Escape
    return 0;

  case WM_COMMAND:
    if(wParam == IDM_KONEC) { // Je celkem na nás, jak se to bude jmenovat
      if(MessageBox(hwnd, "Opravdu chcete skončit ?", "Koniec", MB_YESNO) == IDYES)
        PostMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
    }
    return 0;
    
  case WM_DESTROY:
    PostQuitMessage(0);
    return 0;
  }

  return DefWindowProc(hwnd, iMsg, wParam, lParam);
}
To je modifikovaný první program (jen s menu, bez ikony a kurzoru). Ve WinMain přibylo volání SetTimer() a všechno kreslení je ve smyčce zpráv ve WM_TIMER. Začne se s GetDC(), které získá kontext okna, potom se vytvoří štětce (ty jsou na vyplněné objasti) a červené pero (to je na čáry) a nakreslí se pár tvarů. Pokaždé když se volá SelectObject(), musí se zapamatovat předchozí objekt, který tam byl (to je návratová hodnota funkce SelectObject) a potom se musí dát zpátky. Nakonec se zavolá ReleaseDC() a je hotovo. Tohle kreslení stačí na primitivní efekty, text a tak. Ale pokud chcete dělat pořádnou grafiku, dělá se to přez bitmapy a je to v sekci downloads. No a to je o základních API asi všecko, ostatní si můžete najít v nápovědě. Doufám že jste pochopili základní koncepci programování ve windows.. -tHE SWINe-
Zpátky